Διαχείριση Εκπαιδευτικών Καινοτομιών (ΚΕΠ5) PDF Εκτύπωση

Διαχείριση Εκπαιδευτικών Καινοτομιών (ΚΕΠ5)

Γεώργιος Μπαγάκης

ECTS 4,5

Στο μάθημα γίνεται εννοιολογική αποσαφήνιση του όρου της εκπαιδευτικής καινοτομίας  και συζητιέται το σύγχρονο ανταγωνιστικό πλαίσιο που την καθιστά αναγκαία.   
Έμφαση δίνεται στη μεθοδολογία  της εκπαιδευτικής καινοτομίας όπως εξελίχτηκε τις τελευταίες δεκαετίες στο πλαίσιο της έρευνας δράσης και της αυτό-αξιολόγησης σχολικής μονάδας. Στην κατεύθυνση αυτή αξιοποιείται επίσης το πλαίσιο της  εκπαιδευτικής ηγεσίας και της κουλτούρας του σχολείου. Επίσης δίνεται έμφαση στον εκπαιδευτικό, στους μαθητές καθώς και στο ευρύτερο πλαίσιο της σχολικής μονάδας.
Τονίζονται ιδιαίτερα η υποστήριξη και η ενθάρρυνση στον εκπαιδευτικό καθώς και τα εμπόδια και οι αντιστάσεις για να πραγματοποιηθούν οι εκπαιδευτικές καινοτομίες. Το μάθημα  εστιάζει επίσης στις εκπαιδευτικές καινοτομίες μέσα από τα προαιρετικά εκπαιδευτικά προγράμματα,  τις δικτυώσεις εκπαιδευτικών και σχολικών μονάδων τόσο σε εθνικό όσο και σε διακρατικό επίπεδο. Αναλύονται κριτικά επίσης συγκεκριμένα παραδείγματα και θεσμοί ανάδειξης εκπαιδευτικών καινοτομιών όπως ο θεσμός της αριστείας του Υπουργείου Παιδείας καθώς και τα «Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία».

Στόχοι

Βασικοί άξονες του μαθήματος είναι οι εξής:

Να αντιλαμβάνονται την έννοια της καινοτομίας στο επίπεδο των εκπαιδευτικών πρακτικών και θεσμών

Να κατανοούν τη χρήση μεθοδολογικών εργαλείων που προκαλούν εκπαιδευτικές καινοτομίες

Να κατανοούν τους περιορισμούς και τις αντιστάσεις για εκπαιδευτικές καινοτομίες

Να κατανοούν την αξιοποίηση εκπαιδευτικών καινοτομιών στο πλαίσιο των προαιρετικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δικτύων

Να κατανοούν την αξιοποίηση της εκπαιδευτικής καινοτομίας στο πλαίσιο της κουλτούρας και της ηγεσίας του σχολείου

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά το πέρας των μαθημάτων, οι φοιτητές θα πρέπει να:

Να έχουν την ικανότητα της κατανόησης της έννοιας των εκπαιδευτικών καινοτομιών

Να έχουν την ικανότητα κατανόησης των μεθοδολογικών εργαλείων που διευκολύνουν τις εκπαιδευτικές καινοτομίες

 Να έχουν την ικανότητα κατανόησης των περιορισμών και των αντιστάσεων των εκπαιδευτικών καινοτομιών

Να έχουν την ικανότητα κατανόησης των περιορισμών και των αντιστάσεων των εκπαιδευτικών καινοτομιών

Να έχουν την ικανότητα αξιοποίησης των εκπαιδευτικών καινοτομιών στο πλαίσιο των προαιρετικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δικτύων

Να έχουν την ικανότητα αξιοποίησης της εκπαιδευτικής καινοτομίας στο πλαίσιο της κουλτούρας και της ηγεσίας του σχολείου

Δομή

Το μάθημα πραγματοποιείται με 13 τρίωρες συναντήσεις. Σε αυτές τις συναντήσεις αξιοποιούνται διαφορετικές τεχνικές διδασκαλίας όπως: διάλεξη, εστιασμένη συζήτηση, ιδεοθύελα (brainstorming), εργασία σε δυάδες φοιτητών, μελέτες περίπτωσης, παρουσιάσεις εργασιών. Αξιοποιούνται ηλεκτρονικά μέσα, φύλλα εργασίας, κ.ά.

Αξιολόγηση

Βασίζεται στις γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου αλλά έμφαση δίνεται και στις προαιρετικές εργασίες που παραδίδουν και παρουσιάζουν οι φοιτητές

Βιβλιογραφία

MacBeath J., Schratz M., Meuret D., Jacobsen L. (2006), Η αυτοαξιολόγηση στο ευρωπαϊκό σχολείο, Μεταίχμιο, Αθήνα.
Μπαγάκης Γ., Δεμερτζή Κ., Σταμάτης Θ. (2007), Ένα σχολείο μαθαίνει, Λιβάνης, Αθήνα.

Φάκελος άρθρων και συναφών ιστοτόπων