Θεσμοί Κοινωνικής Προστασίας (ΚΚΠ9) PDF Εκτύπωση

Θεσμοί Κοινωνικής Προστασίας (ΚΚΠ9)

Ξενοφών Κοντιάδης / Κυριάκος Σουλιώτης

ECTS 4,5

Στο μάθημα αυτό εξετάζεται η θεσμική κατοχύρωση των αρχών οργάνωσης και διοίκησης των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, υγείας και πρόνοιας στην Ελλάδα, με αφετηρία την αναφορά στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Ελληνικού κοινωνικού κράτους. Ειδικότερα, στο μάθημα αναλύεται η θεσμική εξέλιξη του συστήματος κοινωνικής ασφάλειας, οριοθετείται η έννομη σχέση κοινωνικής ασφάλισης και παρουσιάζεται η διοικητική διάρθρωση των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, υγείας και πρόνοιας.

Στόχοι

Η ανάλυση της θεσμικής εξέλιξης του συστήματος κοινωνικής ασφάλειας, η οριοθέτηση της έννομης σχέσης κοινωνικής ασφάλισης και η παρουσίαση της διοικητικής διάρθρωσης των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, υγείας και πρόνοιας.

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Ικανότητα να κατανοούν, να συγκρίνουν, να αναλύουν και να χρησιμοποιούν τα εργαλεία και τους μηχανισμούς που αφορούν τη θεσμική διάσταση της κοινωνικής πολιτικής.
Ικανότητα να διερευνούν και να συγγράφουν σύντομες εκθέσεις ή μεγαλύτερης έκτασης εργασίες επ’ αυτών.

Δομή

13 τρίωρα εβδομαδαία μαθήματα

Αξιολόγηση

Γραπτή εξέταση

Βιβλιογραφία

Ξ. Κοντιάδης (2008), Εισαγωγή στην Κοινωνική Διοίκηση και τους Θεσμούς Κοινωνικής Ασφάλειας, Παπαζήσης, Αθήνα.
Κοντιάδης Ξ. - Σουλιώτης Κ. (2010), Θεσμοί και Πολιτικές Υγείας, Παπαζήσης, Αθήνα.