Πολιτική Κουλτούρα και Εκπαίδευση (ΕΕ9) PDF Εκτύπωση

Πολιτική Κουλτούρα και Εκπαίδευση (ΕΕ9)

Παναγιώτης Καφετζής

ECTS 4,5

Το μάθημα αρθρώνεται σε δύο θεματικές ενότητες.
Η πρώτη αφορά στη θεωρία της πολιτικής κουλτούρας, τη συγκριτική πολιτική και τη μεθοδολογία της εμπειρικής πολιτικής έρευνας. Η δεύτερη θεματική ενότητα επικεντρώνεται στη σχέση πολιτικής κουλτούρας και εκπαίδευσης μέσω της πολιτικής κοινωνικοποίησης.

Στόχοι

Να αποκτήσουν οι φοιτητές/τριες  γνώσεις για τις ‘υποκειμενικές διαστάσεις’ της Πολιτικής.
Να αποκτήσουν οι φοιτητές/τριες γνώσεις σχετικές με τη λογική και τα εργαλεία της ποσοτικής κοινωνικής έρευνας στάσεων και αντιλήψεων.
Να αποκτήσουν οι φοιτητές/τριες γνώσεις για τους τρόπους σύνδεσης της Πολιτικής και των εκπαιδευτικών θεσμών.

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Aποτελέσματα

Ανάπτυξη της ικανότητας κριτικής προσέγγισης των κανονιστικών, αξιακών και ιδεολογικών πτυχών της εκπαίδευσης και της εκπαιδευτικής πολιτικής.
Ανάπτυξη της ικανότητας ερμηνείας των ποσοτικών κοινωνικών δεδομένων.
Ανάπτυξη της ικανότητας σύνθεσης  του μακρο- και του μικρο-επιπέδου της  Πολιτικής.

Δομή

13 τρίωρες συναντήσεις.

Αξιολόγηση

Γραπτές εξετάσεις που αντιστοιχούν στο 65% του τελικού βαθμού. Εργασία (μέχρι 5000 λέξεις) που υποβάλλεται στο τέλος του εξαμήνου, με θέμα που ορίζεται μετά από συνεννόηση με τον διδάσκοντα. Η εργασία αντιστοιχεί στο 35% του τελικού βαθμού.

Βιβλιογραφία

Almond G. - Verba S. (1973), The Civic Culture, Political Attitudes and Democracy in Five Nations, Princeton University Press, Princeton.
Almond G. - Verba S. (eds), The Civic Culture Revisited, Little, Brown, 1980.
Kavanagh, D. (1991), Πολιτική κουλτούρα, Παπαζήσης, Αθήνα.
Μεταξάς Ι.Δ. (1976), Πολιτική Κοινωνικοποίηση, Α.Ν. Σάκκουλας, Αθήνα.
Τερλεξής Π. (1975), Πολιτική Κοινωνικοποίηση, Gutenberg, Αθήνα.

Φάκελος σημειώσεων διδάσκοντα.