Εισαγωγή στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης (Υ13) PDF Εκτύπωση

Εισαγωγή στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης (Y13)

Δέσποινα Καρακατσάνη

ECTS 4

Το μάθημα επιδιώκει να βοηθήσει τους φοιτητές να εμβαθύνουν στο πεδίο των επιστημών της εκπαίδευσης καθώς και να εξοικειωθούν με τις βασικές αρχές, τις έννοιες και τα μεθοδολογικά εργαλεία του. Επίσης, προωθείται η ανάλυση της εξέλιξης της παιδαγωγικής θεωρίας από τον 18ο ως τον 20ο αι. και η ανάδειξη των σύγχρονων προβλημάτων στο εκπαιδευτικό περιβάλλον.

Το μάθημα δομείται σε τρία μέρη:

Α. Ιστορία και επιστημολογία των Επιστημών της Εκπαίδευσης:
Β. Εξέλιξη παιδαγωγικής θεωρίας (18ος-20ός αι.)
Γ. Σύγχρονα θέματα και προβλήματα στο πεδίο των επιστημών της εκπαίδευσης

Στόχοι

Να βοηθήσει τους φοιτητές/τριες να αποκτήσουν ικανότητες εμβάθυνσης, κριτικής ανάγνωσης και ανάλυσης του εννοιολογικού πεδίου της παιδαγωγικής επιστήμης

Να βοηθήσει τους φοιτητές/τριες να παρακολουθήσουν και να κατανοήσουν τη διαδικασία επιστημονικοποίησης και αυτονόμησης της παιδαγωγικής επιστήμης, εδραίωσης στο πανεπιστημιακό πεδίο και σύνδεσης με το εκπαιδευτικό επάγγελμα.

Να κατανοήσουν τη διαδικασία μετάβασης από την παιδαγωγική επιστήμη στις επιστήμες της εκπαίδευσης μέσα από παραδείγματα ευρωπαϊκών χωρών και την ανάλυση του ελληνικού μοντέλου
Να διεισδύσουν στους στόχους και τα μεθοδολογικά εργαλεία των επιμέρους κλάδων των επιστημών της εκπαίδευσης

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Ειδικότερα αναμένεται μέσω του μαθήματος αυτού να μπορέσουν οι φοιτητές/τριες:
να εξοικειωθούν με τις βασικές αρχές, τις έννοιες και τα μεθοδολογικά εργαλεία των επιστημών της εκπαίδευσης
να γνωρίσουν το περιεχόμενο, τους σκοπούς, τις θεωρητικές και ερευνητικές τάσεις στο πεδίο των Επιστημών της Εκπαίδευσης
να προβληματιστούν γύρω από τη λειτουργία των εκπαιδευτικών φορέων-οργανισμών και θεσμών σε τοπικό/εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο στη διαχρονία και τη συγχρονία.
να αποκτήσουν εργαλεία κριτικής εμβάθυνσης και ανάλυσης εκπαιδευτικών και παιδαγωγικών προβλημάτων

Δομή

13 τρίωρα εβδομαδιαία μαθήματα
Το μάθημα παρουσιάζεται με μορφή διαλέξεων υποστηριζόμενων με διαφάνειες και χρήση PowerPoint

Αξιολόγηση

Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου.

Βιβλιογραφία

Κρίβας Σ. (2002), Παιδαγωγική Επιστήμη. Βασική θεματική, Gutenberg, Αθήνα.
Ματσαγγούρας Η. (2009) , Εισαγωγή στις επιστήμες της παιδαγωγικής, Gutenberg, Αθήνα.
Mialaret G. (1999), Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής, Τυπωθήτω, Αθήνα.
Mialaret G. (2011), Περί παιδαγωγικής και εκπαίδευσης, Δαρδανός, Αθήνα.
Πυργιωτάκης Ι. (1999), Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη, Αθήνα, Ελληνικά
Γράμματα.