Κριτική Παιδαγωγική (ΕΕ12) PDF Εκτύπωση

Κριτική Παιδαγωγική (ΕΕ12) (δεν προσφέρεται κατά το 2013-2014)

Μαρία Νικολακάκη

ECTS 4,5

Το μάθημα αναφέρεται στην εκπαιδευτική θεωρία και σε διδακτικές και μαθησιακές πρακτικές που στοχεύουν στην ανάπτυξη της κριτικής συνείδησης των μαθητών σχετικά με τις καταπιεστικές κοινωνικές συνθήκες. Η κριτική συνείδηση θεωρείται ως το αναγκαίο πρώτο βήμα ενός ευρύτερου συλλογικού τρόπου ύπαρξης για τη δημοκρατία και τη δημιουργία μιας κοινωνίας που θα βασίζεται περισσότερο στην ισότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη. Το πεδίο καλύπτει ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών θεμάτων, όπως το Πρόγραμμα Σπουδών, το ύφος της διδασκαλίας, τον ρόλο του κράτους, την επιρροή της εταιρικής εξουσίας, το λεγόμενο κρυφό αναλυτικό πρόγραμμα, τα ζητήματα της πολιτισμικής και ατομικής ταυτότητας κ.ά.

Το μάθημα αρθρώνεται γύρω από τις εξής θεματικές ενότητες:

  • Νεοφιλελευθερισμός και εκπαίδευση
  • Δημοκρατία και παιδεία
  • Κριτικές διαστάσεις στην ανώτερη εκπαίδευση
  • μέτρα λιτότητας και εκπαίδευση
  • τάσεις της κριτικής παιδαγωγικής
  • η κριτική παιδαγωγική στην τάξη.

Στόχοι

Να βοηθήσει τους φοιτητές να συνειδητοποιήσουν ότι το κοινωνικό πλαίσιο επηρεάζει τις εκπαιδευτικές ικανότητες και επιδόσεις.
Να συνειδητοποιήσουν οι φοιτητές το ρόλο του εκπαιδευτικού συστήματος στην κοινωνική αλλαγή.
Να φέρει τους φοιτητές σε επαφή με κριτικές θεωρίες κοινωνικής αναπαραγωγής στην εκπαίδευση.
Να μπορούν οι φοιτητές να αξιολογούν τις επιπτώσεις του νεοφιλελευθερισμού στην εκπαίδευση.

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Οι φοιτητές μετά το πέρας του μαθήματος να μπορούν:
Να συσχετίζουν τις εκπαιδευτικές πρακτικές με τις κοινωνικές ανισότητες
Να γνωρίζουν τις κριτικές θεωρίες κοινωνικής αναπαραγωγής.

Δομή

Το μάθημα απαρτίζεται από 13 διδακτικές ενότητες.

Αξιολόγηση

Γραπτές εξετάσεις σε ανοικτά θέματα και προαιρετική εργασία.

Βιβλιογραφία

Nικολακάκη Μ. (2011), Η Κριτική Παιδαγωγική στο Νέο Μεσαίωνα, Κριτική, Αθήνα.
Γούναρη Π. &  Γ. Γρόλλιος (2010), Κριτική Παιδαγωγική, Gutenberg, Αθήνα.