Παρουσίαση και Ανάλυση Φορέων Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής (EE19) PDF Εκτύπωση

Παρουσίαση και Ανάλυση Φορέων Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής (EE19)
Παναγιώτης Θεοδωρικάκος / Ξενοφών Κοντιάδης

ECTS 4,5

Περιγραφή και ανάλυση των φορέων κοινωνικής και εκπαιδευτικής πολιτικής. Η ανάλυση γίνεται στο επίπεδο της κεντρικής διοίκησης και της περιφερειακής αυτοδιοίκησης με βάση όλες τις πρόσφατες θεσμικές μεταβολές. Η άσκηση της κοινωνικής και της εκπαιδευτικής πολιτικής από τους συγκεκριμένους φορείς εξετάζεται υπό το πρίσμα των τρεχουσών κοινωνικοοικονομικών συνθηκών της χώρας.

Στόχοι:

Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να κατανοήσουν το λειτουργικό πλαίσιο, τους στόχους, την οργανωτική δομή, τον οικονομικό προϋπολογισμό, τις παρεχόμενες υπηρεσίες των φορέων κοινωνικής και εκπαιδευτικής πολιτικής και να αποκτήσουν την ικανότητα της δικής τους επιστημονικής έρευνας για την ανάλυση της κοινωνικής και εκπαιδευτικής πολιτικής των κρατικών και κοινωνικών φορέων.

Προσδοκώμενα Mαθησιακά Aποτελέσματα:

Εισαγωγή στην έρευνα με διερεύνηση βιβλιογραφίας, αξιολόγηση πληροφοριών, οδηγός συζήτησης για ποιοτική έρευνα, συγκρότηση ερωτηματολογίου.
Ανάπτυξη της ικανότητας συγγραφής επιστημονικής εργασίας και παρουσίαση της.

Δομή:

13 τρίωρες συναντήσεις.

Αξιολόγηση:

Γραπτή εξέταση. Εργασία κατόπιν έρευνας, καταγραφής και παρουσίασης συγκεκριμένων φορέων κοινωνικής και εκπαιδευτικής πολιτικής της Τοπικής Αυτοδιοίκησης οι οποίοι καθορίζονται σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα. Η εργασία παρουσιάζεται δημόσια και αντιστοιχεί στο 30% του τελικού βαθμού.

Βιβλιογραφία

  • Ανδρέου Α., Παπακωνσταντίνου Γ. (1994), Εξουσία και οργάνωση - διοίκηση του εκπαιδευτικού συστήματος, Νέα Σύνορα - Α.Α. Λιβάνη, Αθήνα.
  • Ευρωπαϊκή Επιτροπή (1995), Η απασχόληση στην Ευρώπη, Γ.Δ. Απασχόλησης, Εργασιακών Σχέσεων και Κοινωνικών Υποθέσεων, Βρυξέλλες / Λουξεμβούργο.
  • Σταμέλος Γ. (2009), Εκπαιδευτική Πολιτική, Διόνικος, Αθήνα.
  • N. 2986/2002: Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις, ΦΕΚ 24/13-2-2002.