Επιχειρηματικότητα και Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (EE20) PDF Εκτύπωση

Επιχειρηματικότητα και Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (EE20)

Παπαϊωάννου Άλκηστις

ECTS 4,5

Το μάθημα εξετάζει τις βασικές θεωρητικές βάσεις της επιχειρηματικότητας και, ιδίως, πώς μπορεί να δημιουργηθεί και να λειτουργήσει μια ΜΜΕ αποτελεσματικά στο διεθνές περιβάλλον. Το μάθημα θα επικεντρωθεί επίσης στις αξίες του επιχειρηματικού πνεύματος και θα ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες ώστε να αναλάβουν επιχειρηματική δράση. Μελέτες  περίπτωσης  και βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά την επιχειρηματικότητα θα παρουσιαστούν.

Στόχοι

Η εξοικείωση των φοιτητών/τριων με την πραγματικότητα των σύγχρονων επιχειρήσεων (ιδιαίτερα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων) και τα σύγχρονα εργαλεία μάνατζμεντ, ώστε να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία στην κατάστρωση επιχειρηματικών σχεδίων.

Η  κατανόηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας από τους φοιτητές/τριες, η οποία συμβάλλει  στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας εκείνων που αργότερα θα σχεδιάζουν πολιτικές για την οικονομία ή θα εργάζονται σε φορείς που παρέχουν υποδομές ή υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις.

Η εκπαίδευση των φοιτητών/τριών σχετικά με τις διαδικασίες που απαιτούνται για την σύλληψη και την επιτυχημένη υλοποίηση μιας επιχειρηματικής ιδέας και το ξεκίνημα μιας νέας επιχείρησης.

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Οι συμμετέχοντες θα μάθουν πώς να αναπτύσσουν, να εκπονούν και να αξιολογούν  Επιχειρηματικά Σχέδια, Σχέδια Μάρκετινγκ και Οικονομικά Σχέδια για τις ΜΜΕ.

Ο εμπλουτισμός των γνώσεων και δεξιοτήτων των φοιτητών/τριών με ειδικές γνώσεις επιχειρηματικότητας ώστε να καταστούν ικανοί να αναλάβουν με επιτυχία επιχειρηματικές δράσεις.

Δομή

13 τρίωρες συναντήσεις.

Αξιολόγηση

Ομαδικές  εργασίες μέσα στην τάξη (υποχρεωτικά) 20%
Δημιουργία  και παρουσίαση επιχειρηματικού σχεδίου (υποχρεωτικά) 70%
Συμμετοχή στα μαθήματα (υποχρεωτικά) 10%

Βιβλιογραφία

  • Κριεμάδης Α. (2012), Επιχειρηματικότητα και μικρομεσαίες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα.
  • Σημειώσεις/Παρουσιάσεις διδάσκουσας.