Αγγλική Γλώσσα Ι PDF Εκτύπωση

Αγγλική Γλώσσα Ι  Προαπαιτούμενο Μάθημα

Αθανασία Σπυροπούλου

ECTS 0

Το μάθημα απευθύνεται σε φοιτητές που δεν διαθέτουν πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου «καλής γνώσης» (επιπέδου Β2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου
αναφοράς για τη γλώσσα), αλλά είναι ευπρόσδεκτοι και όλοι οι φοιτητές που επιθυμούν να επικαιροποιήσουν και να βελτιώσουν τις γνώσεις τους. Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει ταχύρρυθμη επισκόπηση και διδασκαλία των βασικών δομών και του συστήματος χρόνων της Αγγλικής γλώσσας, και αναβάθμιση του λεξιλογίου των φοιτητών, με παράλληλη έκθεσή τους σε κείμενα που άπτονται του αντικειμένου σπουδών τους ειδικότερα και του πανεπιστημιακού περιβάλλοντος γενικότερα. Το μάθημα διδάσκεται με εκτεταμένη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Τμήματος και του Διαδικτύου. Επιπλέον, ζητείται από τους φοιτητές να διαβάσουν τουλάχιστον ένα απλό βιβλίο γενικού ενδιαφέροντος της επιλογής τους.

Στόχοι:

Το μάθημα έχει ως στόχους

 • Να βοηθήσει τους φοιτητές να ανακτήσουν και να οργανώσουν τη συχνά αποσπασματική γνώση της Αγγλικής γλώσσας που ήδη έχουν και να αποκτήσουν  γνώση της Αγγλικής γλώσσας  επιπέδου Β1-B2
 • Να βοηθήσει τους φοιτητές να επαναπροσεγγίσουν την Αγγλική γλώσσα ως πολύτιμο μέσο επικοινωνίας και πρόσβασης στη γνώση και την πληροφορία, καταδεικνύοντας την ανάγκη και τη χρησιμότητα γνώσης της Αγγλικής γλώσσας στην πραγματική ζωή (εν προκειμένω κυρίως στις σπουδές τους)
 • Να εφοδιάσει τους φοιτητές με χρήσιμα εργαλεία ώστε να είναι σε θέση μόνοι τους να αναζητούν και να βρίσκουν πηγές γνώσεις και εμβάθυνσης-καλλιέργειας της γλωσσικής τους ικανότητας.
 • Να ενθαρρύνει τη χρήση της γλώσσας από τους ίδιους σε προσωπικό χρόνο και επίπεδο, και την ανάγνωση εκτεταμένων απλών κειμένων (βιβλίων) για ευχαρίστηση και την ακρόαση/ανάγνωση κειμένων από επιλεγμένες ιστοσελίδες
 • Να αυξήσει την αναστοχαστική ικανότητα αυτοαξιολόγησης, με παράλληλη ανάπτυξη της ικανότητάς τους για ανεξάρτητη και αυτόβουλη μάθηση με χρήση των κατάλληλων πηγών και εργαλείων
 • Με όχημα την ξένη γλώσσα να έρθουν σε επαφή οι φοιτητές με διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης του κόσμου και να συνειδητοποιήσουν την πολυπλοκότητα και τον πλούτο της ανθρώπινης εμπειρίας, αναπτύσσοντας έτσι την ικανότητά τους για αποδοχή της διαφορετικότητας και για πολύπλευρη προσέγγιση ζητημάτων.

Προσδοκώμενα Mαθησιακά Aποτελέσματα

Ειδικά μαθησιακά αποτελέσματα

 • Ανάπτυξη ικανοτήτων κατανόησης και χρήσης της βασικής συντακτικής και γραμματικής δομής της Αγγλικής γλώσσας
 • Ανάπτυξη/επέκταση βασικού λεξιλογίου με έμφαση σε λεξιλόγιο σχετικό με το πανεπιστημιακό περιβάλλον και το αντικείμενο σπουδών των φοιτητών μέσω κατάλληλα επιλεγμένων κειμένων
 • Ανάπτυξη ικανότητας των φοιτητών ανάγνωσης, κατανόησης και ανάλυσης κειμένων προφορικού και γραπτού λόγου μικρής έκτασης ημι-ακαδημαϊκού περιεχομένου και κατάλληλα απλοποιημένων ή αυθεντικών κειμένων σχετικού ενδιαφέροντος.
 • Βελτίωση γενικής αναγνωστικής και γλωσσικής ικανότητας των φοιτητών μέσω εκτεταμένων κειμένων γενικού ενδιαφέροντος (βιβλίων)

Γενικά μαθησιακά αποτελέσματα

 • Βελτίωση της ικανότητας για επικοινωνία
 • Βελτίωση ικανότητας χρήσης του διαδικτύου για προσωπική μελέτη
 • Βελτίωση της ικανότητας για αναστοχασμό και αυτο-αξιολόγηση
 • Βελτίωση της ικανότητας για ανεξάρτητη και αυτόβουλη μάθηση.
 • Βελτίωση της ικανότητας αναγνώρισης και εκτίμησης της διαφορετικότητας και της πολυ-πολιτισμικότητας

Δομή:

13 τρίωρες συναντήσεις

Αξιολόγηση:

Συμμετοχή το μάθημα (παρακολούθηση, εργασίες) 30%

Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου 70%

Ελάχιστος βαθμός που απαιτείται για να θεωρηθεί επιτυχής η ολοκλήρωση των σπουδών και να επιτρέπεται η συνέχιση των σπουδών στο μάθημα Αγγλική Γλώσσα ΙΙ: 60%