Εξερχόμενοι Φοιτητές PDF Εκτύπωση

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS STUDIES

Το πρόγραμμα Erasmus Studies υποστηρίζει την κινητικότητα φοιτητών για σπουδές σε συνεργαζόμενα πανεπιστήμια του εξωτερικού (Πανεπιστήμια Υποδοχής). Το πρόγραμμα παρέχει οικονομική ενίσχυση στους φοιτητές -όχι πλήρη κάλυψη- διαφορετική για κάθε χώρα. Η διάρκεια συμμετοχής είναι από ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο έως ένα έτος. Σκοπός του προγράμματος είναι η απόκτηση γνώσεων σχετικών με το αντικείμενο σπουδών καθώς και η γνωριμία και η κατανόηση των οικονομικών και των πολιτισμικών συνθηκών των άλλων ευρωπαϊκών χωρών

Έχω δικαίωμα συμμετοχής;

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus Studies έχουν όλοι οι εγγεγραμμένοι φοιτητές, σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό τμήμα καθώς και όσοι εκπονούν διδακτορική διατριβή.
Οι φοιτητές δικαιούνται να συμμετέχουν στο πρόγραμμα και από το δεύτερο έτος των σπουδών τους.

Φοιτητές οι οποίοι έχουν μετακινηθεί τα προηγούμενα χρόνια στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS είτε σε προπτυχιακό, είτε σε μεταπτυχιακό/διδακτορικό επίπεδο για σπουδές, δικαιούνται να συμμετάσχουν δεύτερη φορά στο ERASMUS και για σπουδές και για πρακτική άσκηση.


Σε ποιά πανεπιστήμια μπορώ να σπουδάσω;

Λίστα των συνεργαζόμενων πανεπιστημίων μπορείτε να βρείτε εδώ

Πότε και πού γίνεται η αίτηση;

Οι αιτήσεις κατατίθενται στο Γραφείο Erasmus του Πανεπιστημίου και στον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο Erasmus του Τμήματος. Η περίοδος των αιτήσεων ανακοινώνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου, οπότε γίνεται και η ενημέρωση των φοιτητών από τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο Erasmus.

Ποιά δικαιολογητικά χρειάζεται να κατατεθούν;

1.  ΑΙΤΗΣH για υποτροφία κινητικότητας φοιτητών για πρακτική άσκηση.

2.  ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ αν πρόκειται για προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές. Οι υποψήφιοι διδάκτορες προσκομίζουν έγγραφη βεβαίωση του επιβλέποντα καθηγητή τους που πιστοποιεί το θέμα της διατριβής τους.


Οι φοιτητές κάνουν αίτηση για συμμετοχή στο ERASMUS και την υποβάλλουν στο κεντρικό γραφείο Erasmus του Πανεπιστημίου και στον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο του προγράμματος Erasmus.  
Η αίτηση κατατίθεται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες και συνοδεύεται από αναλυτική βαθμολογία του φοιτητή και αντίγραφο τίτλου σπουδών που πιστοποιεί το επίπεδο γνώσης της  ξένης γλώσσας.

3.  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΝΩΣΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ  Οι φοιτητές για να πιστοποιούν την καλή γνώση της γλώσσας πρέπει να προσκομίσουν απλά φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων διπλωμάτων.

 Στο πλαίσιο της διασφάλισης της ποιότητας της κινητικότητας ορίζεται ως ελάχιστο απαιτούμενο η καλή γνώση της γλώσσας, δηλ. το επίπεδο Β2 ή η πολύ καλή γνώση, επίπεδο C1.

Παρακάτω αναφέρονται ενδεικτικά για τις 5 ευρύτερα διαδεδομένες γλώσσες τα αντίστοιχα διπλώματα.

Επίπεδο Β2:
 Αγγλικά: First Certificate in English (FCE) του Πανεπιστημίου Cambridge ή άλλο ισότιμο,
Γαλλικά: DELF B2 ή DELF 1er Degre ή Sorbonne B2 ή άλλο ισότιμο, 
Γερμανικά: Goethe-ZERTIFIKAT DEUTSCH FUR DEN BERUF (ZDFB) ή Goethe-ZERTIFIKAT Β2 ή άλλο ισότιμο,
Ιταλικά: Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana, Livello 3 (CELI 3) του Πανεπιστημίου της Perugia ή άλλο ισότιμο,
Ισπανικά: Diploma de Espanol como Lengua Extranjera (Nivel Intermedio) ή Diploma dele Basico de Espanol, ή άλλο ισότιμο.


Επίπεδο C1:
 Αγγλικά: Certificate in Advanced English (CAE) του Πανεπιστημίου Cambridge ή άλλο ισότιμο,
Γαλλικά: DALF C1 ή DELF 2eme Degre ή άλλο ισότιμο, 
Γερμανικά: Goethe -ZERTIFIKAT C1 ή το παλαιότερο Zentrale Mittelstufenprufung (ZMP) ή άλλο ισότιμο,
Ιταλικά: Diploma di Lingua Italiana του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθήνας  ή Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana, Livello 4 (CELI 4) του Πανεπιστημίου της Perugia ή άλλο ισότιμο,
Ισπανικά: Certificado  Elemental E.O.I (Escuelas Oficiales de Idiomas) ή άλλο ισότιμο.


Και για τις πέντε παραπάνω γλώσσες η καλή γνώση ή η πολύ καλή γνώση αποδεικνύεται επίσης και με το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2  ή Γ1 ή του ν.2740/1999.


Κατά συνέπεια, ως ελάχιστο κρίνεται το επίπεδο γλωσσομάθειας Β2.


Ποιά είναι η διαδικασία της επιλογής;

Τα δικαιολογητικά του ενδιαφερόμενου εξετάζονται από τον ΑκαδημαΪκό Υπεύθυνο Erasmus του Τμήματος ο οποίος είναι αρμόδιος για την έγκριση της μετακίνησης.  Βασικά κριτήρια επιλογής

1. ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

Στην επιλογή προπτυχιακών φοιτητών υπολογίζεται ο μέσος όρος βαθμολογίας του φοιτητή στα μαθήματα στα οποία έχει εξεταστεί επιτυχώς ως τη στιγμή που κάνει αίτηση για μετακίνηση Erasmus.

Στην επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών συνεκτιμώνται ο μέσος όρος βαθμολογίας των μαθήματων στα οποία έχει εξεταστεί επιτυχώς και ο βαθμός πτυχίου

Στην επιλογή διδακτορικών φοιτητών συνεκτιμώνται ο βαθμός πτυχίου και του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.

2.  ΕΤΟΣ ΦΟΣΗΣ

Για τους προπτυχιακούς φοιτητές: προηγούνται οι τριτοετείς και τεταρτοετείς


Τι πρέπει να κάνω μετά την  έγκριση της μετακίνησης;

Οι φοιτητές υποβάλλουν αιτήσεις στα Πανεπιστήμια Υποδοχής του εξωτερικού και σε συνεργασία με τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο Erasmus  συμπληρώνουν το ECTS LEARNING AGREEMENT και το στέλνουν στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής και στο Γραφαείο Erasmus του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου .

Στη συνέχεια επικοινωνούν με το Γραφείο Erasmus του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και λαμβάνουν την υπογεγραμμένη Σύμβαση της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα 
καθώς και όλες τις πληροφορίες που αφορούν την ασφάλισή τους στη διάρκεια των σπουδών τους στο εξωτερικό.

Γενικά οι φοιτητες πρέπει να προσκομίσουν:

Φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης (ή άλλου τραπεζικού εγγράφου) που να αναφέρεται ο αριθμός του τραπεζικού λογαριασμού καθώς και το IBAN.

φωτοτυπία της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης, την οποία εκδίδει ο ασφαλιστικός φορέας στον οποίο είναι ασφαλισμένος ο φοιτητής

φωτοτυπία ασφαλιστικών συμβολαίων για δύο επιπλέον ασφαλιστικές καλύψεις, αστικής ευθύνης και προσωπικού ατυχήματος, για την διάρκεια της υποτροφίας και την χώρα του Πανεπιστημίου Υποδοχής.

Πώς θα ασφαλιστώ;

Οι φοιτητές πρέπει να προμηθευτούν την Ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης, πριν από την αναχώρησή τους για το εξωτερικό.. Επιπλέον πληροφορίες δίνονται από το Γραφείο ERASMUS του Πανεπιστημίου.

Ποιό είναι το ποσό της υποτροφίας;
    
Το μηνιαίο ποσό της υποτροφίας εξαρτάται από τη χώρα υποδοχής και διαφοροποιείται κατ’ έτος. Η υποτροφία είναι συμπληρωματική και στοχεύει στο να καλύψει τις πρόσθετες δαπάνες που προκύπτουν εξ αιτίας της μετακίνησης και όχι όλο το κόστος διαμονής.

Πληροφορίες για το ακριβές ύψος της υποτροφίας δίνονται από το Γραφείο Εrasmus του Πανεπιστημίου και το ύψος της υποτροφίας ανά χώρα γνωστοποιείται στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους.
Επίσης το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου πληρώνει μέρος του κόστους μετάβασης στο εξωτερικό (μέχρι 300 Eυρώ ανά φοιτητή)
    
Επιπλέον υποτροφίες που πιθανώς λαμβάνουν οι φοιτητές από εθνικές πηγές για σπουδές στην Ελλάδα διατηρούνται σε όλη τη διάρκεια της μετακίνησής τους στο εξωτερικό με την υποτροφία ERASMUS.
    
Πώς και πότε θα εισπράξω την υποτροφία;

Μετά  την υπογραφή της Σύμβασης Πρακτικής Άσκησης κατατίθεται στον λογαριασμό που έχει δηλώσει ο φοιτητής περίπου το 80% του συνόλου της υποτροφίας. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από το Γραφείο Erasmus του Πανεπιστημίου.


Πού θα μείνω στο εξωτερικό;

Η αναζήτηση στέγης γίνεται από τον ενδιαφερόμενο φοιτητή. 
Το γραφείο ERASMUS του πανεπιστημίου υποδοχής είναι δυνατόν να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους φοιτητές για την ύπαρξη φοιτητικής εστίας, οπότε υποβάλλεται η σχετική αίτηση, ή συμφωνίες με συνεργαζόμενα ξενοδοχεία που παρέχουν στέγη σε φοιτητές ERASMUS. Συνήθως οι σχετικές πληροφορίες είναι αναρτημένες και στα site των πανεπιστημίων.

Μπορώ να ακυρώσω την μετακίνηση;

Αν για οποιονδήποτε λόγο ο φοιτητής αναγκαστεί να ακυρώσει τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα ERASMUS τότε οφείλει να το δηλώσει αμέσως στον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο. Ταυτόχρονα πρέπει να ενημερώσει και το Γραφείο Erasmus του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
Εάν ο φοιτητής έχει ήδη εισπράξει το ποσό της υποτροφίας, οφείλει να επιστρέψει άμεσα τα χρήματα.

Τι πρέπει να κάνω μόλις φτάσω στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής;

Όταν φτάσουν στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής οι φοιτητές  επισκέπτονται το αρμόδιο γραφείο ERASMUS και ακολουθούν τις οδηγίες του για να εγγραφούν για την περίοδο των σπουδών τους εκεί.

Ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο του Τμήματος για τυχόν αλλαγές στο Learning Agreement και να γνωστοποιήσει στη Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής τη διεύθυνσή του στο εξωτερικό.

Λίγες μέρες πριν το τέλος των σπουδών τους οι φοιτητές συμπληρώνουν τα απαιτούμενα έντυπα για την παραμονή και τις σπουδές στο  Πανεπιστήμιο Υποδοχής  Μετά την επιστροφή καταθέτουν τα έντυπα αυτά στο κεντρικό γραφείο ERASMUS του Πανεπιστημίου  έτσι ολοκληρώνεται η μετακίνησή τους.

Η περίοδος σπουδών στο εξωτερικό αναγνωρίζεται;

Όσον αφορά τους προπτυχιακούς φοιτητές οι σπουδές  στο εξωτερικό αναγνωρίζονται πλήρως μέχρι 30 ECTS ανά εξάμηνο σπουδών. Κατά προτίμηση τα μαθήματα Erasmus αναγνωρίζονται ως μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής ή σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό ως μαθήματα Υποχρεωτικά της Κατεύθυνσης που έχει επιλέξει ο φοιητής, μετά από συνεννόηση με τον διδάσκοντα του μαθήματος και εφ’ όσον υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του.

Όσον αφορά τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και τους υποψήφιους διδάκτορες η εμπειρία που αποκτήθηκε στο εξωτερικό περιγράφεται στο Παράρτημα Διπλώματος