Εισαγωγή στη Εγκληματολογία (Υ19) PDF Εκτύπωση

Εισαγωγή στην Εγκληματολογία (Υ19) (δεν προσφέρεται κατά το 2013-2014)

Θεόδωρος Παπαθεοδώρου    

ECTS 4

Στο πλαίσιο του μαθήματος αυτού εξετάζονται οι κλασικές και οι σύγχρονες θεωρίες που έχουν αναπτυχθεί γύρω από το έγκλημα και τον εγκληματία.

Το μάθημα συγκροτείται από τρεις ενότητες, ως εξής:

  • Το έγκλημα ως διαχρονικό κοινωνικό φαινόμενο: θεωρητικές προσεγγίσεις
  • Το δίπολο του εγκλήματος: ο εγκληματίας και το θύμα
  • Οργάνωση και όψεις αντεγκληματικής πολιτικής

Στόχοι

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην ανάλυση των σύγχρονων μορφών εγκληματικότητας, καθώς και στους μηχανισμούς που έχουν θεσμοθετηθεί σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο για την αντιμετώπισή του.

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση να κατανοήσουν την πολυπλοκότητα του εγκληματικού φαινομένου επί τη βάσει του μεταβλητού χαρακτήρα του στο χωροχρόνο. Η μελέτη των βασικών εγκληματολογικών θεωριών αποτελεί προϋπόθεση για την ερμηνεία και ανάλυση του εγκλήματος στις πραγματικές του διαστάσεις ως κοινωνική κατασκευή.

Δομή

13 τρίωρα εβδομαδιαία μαθήματα

Αξιολόγηση

Γραπτές ή προφορικές εξετάσεις.
Επιπλέον 10% για την εκπόνηση εργασιών σε εθελοντική βάση

Βιβλιογραφία

Αλεξιάδης Στ. (2004), Εγκληματολογία, Σάκκουλας, Αθήνα, Θεσσαλονίκη.
Φαρσεδάκης Ι. (2005), Στοιχεία Εγκληματολογίας, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα.