Οργάνωση του Κράτους (Υ6) PDF Εκτύπωση

Οργάνωση του Κράτους (Υ6)

Ξενοφών Κοντιάδης

ECTS 4,5

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η ανάλυση της οργάνωσης και των βασικών λειτουργιών του κράτους. Ειδικότερα, εξετάζονται οι οργανωτικές βάσεις του πολιτεύματος, η ανάδειξη και λειτουργία των άμεσων οργάνων του κράτους, η διάρθρωση, η λειτουργία και ο έλεγχος της δημόσιας διοίκησης.

Στόχοι

Στόχος του μαθήματος είναι να κατανοηθούν πλήρως οι βασικές έννοιες του Συνταγματικού Δικαίου και της πολιτικής επιστήμης (Σύνταγμα, κράτος, εξουσία, πολιτικό σύστημα), καθώς και ο ρόλος και η σχέση μεταξύ των οργάνων του κράτους και των πολιτικών κομμάτων, των μέσων μαζικής ενημέρωσης και της κοινωνίας των πολιτών στη σύγχρονη πλουραλιστική δημοκρατία.

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Ικανότητα να κατανοούν, να συγκρίνουν, να αναλύουν και να χρησιμοποιούν βασικά εργαλεία που αφορούν το σχεδιασμό, την εφαρμογή, τον έλεγχο και την αξιολόγηση δημοσίων πολιτικών με έμφαση στην εκπαιδευτική και κοινωνική πολιτική.
Ικανότητα να διερευνούν και να συγγράφουν σύντομες εκθέσεις ή μεγαλύτερης έκτασης εργασίες επ’ αυτών.

Δομή

13 τρίωρα εβδομαδιαία μαθήματα

Αξιολόγηση

Γραπτές εξετάσεις στη λήξη του εξαμήνου.

Βιβλιογραφία

Βενιζέλος Ε. (2008), Μαθήματα συνταγματικού δικαίου, Σάκκουλας, Αθήνα.

Κοντιάδης Ξ. (2009), Ελλειμματική Δημοκρατία, Σιδέρης, Αθήνα.

Μανιτάκης Μ. (2004), Ελληνικό συνταγματικό δίκαιο, Σάκκουλας, Αθήνα.

Μαυριάς, Κ. (2005), Συνταγματικό Δίκαιο, Σάκκουλας, Αθήνα.

Σπυρόπουλος Φ. (2006), Εισαγωγή στο συνταγματικό Δίκαιο, Σάκκουλας, Αθήνα.

Tσάτσος Δ. (1988), Συνταγματικό δίκαιο, τ. Γ', Θεμελιώδη Δικαιώματα, Σάκκουλας, Aθήνα – Kομοτηνή.

Χρυσόγονος Κ.Χ. (2003), Συνταγματικό δίκαιο, Σάκκουλας, Αθήνα.