Οικονομικά της Κοινωνικής Πολιτικής (Υ18) PDF Εκτύπωση

Οικονομικά της Κοινωνικής Πολιτικής (Υ18)

Μαίρη Γείτονα

ECTS 4,5

Στο μάθημα εισαγωγικά επιχειρείται η σύνδεση των αρχών που διέπουν την οικονομική επιστήμη με το πεδίο της κοινωνικής πολιτικής. Γίνεται θεωρητική προσέγγιση του πεδίου με αναλυτική παρουσίαση διαχρονικά των τάσεων, απόψεων και αρχών που συνετέλεσαν στη διαμόρφωση της σημερινής άσκησης της κοινωνικής πολιτικής. Συζητούνται και αναλύονται οι σύγχρονοι κοινωνικοί κίνδυνοι, οι τρόποι και πολιτικές αντιμετώπισης αυτών, οργανωτικά και οικονομικά, δίνοντας έμφαση στην αξιολόγησή τους σε μακρο και μικροοικονομικό επίπεδο.

Στόχοι:

Nα εφοδιάσει τους φοιτητές με εξειδικευμένες ικανότητες κατανόησης και ανάλυσης:
(α) θεματικών που σχετίζονται με την οικονομική επιστήμη και τα πεδία άσκησης δημόσιων πολιτικών.
(β) εργαλείων της οικονομικής ανάλυσης και η εφαρμογή τους σε πεδία που άπτονται της κοινωνικής πολιτικής.
(γ) μεθόδων και πρακτικών στο πεδίο της λήψης αποφάσεων και της διαμόρφωσης δημοσίων πολιτικών.
 
Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων κατανόησης, ανάλυσης και σύγκρισης εννοιών στα γνωστικά πεδία της οικονομικής ανάλυσης και της κοινωνικής πολιτικής.
Απόκτηση γνώσεων και βασικών δεξιοτήτων σχετικά με τις τεχνικές οικονομικής ανάλυσης δημοσίων πολιτικών.

Δομή:

13 τρίωρες συναντήσεις.

Αξιολόγηση:

Γραπτή εξέταση.

Βιβλιογραφία

Βενιέρης Δ. (22013), Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική και Κοινωνικά Δικαιώματα, Τόπος, Αθήνα.
Λύτρας Α., Σουλιώτης Κ. ( 2004), Αποκλεισμοί στην Παγκοσμιοποίηση: Ζητήματα Κοινωνικής Πολιτικής, Παπαζήσης, Αθήνα.
Υφαντόπουλος Γ., Μπαλούρδος Δ., Νικολόπουλος Κ. (2009), Οικονομικές και Κοινωνικές διαστάσεις του κράτους-πρόνοιας, Gutenberg, Αθήνα.