Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών (ΚΕΠ12) PDF Εκτύπωση

Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών (ΚΕΠ12) 

Γεώργιος Μπαγάκης

ECTS  4,5

Με το μάθημα αυτό επιδιώκεται η εισαγωγή των φοιτητών στη θεωρία και πράξη καθώς και στη μεθοδολογία της Εκπαίδευσης των Εκπαιδευτικών στην Ελλάδα.  Η θεματική του αναπτύσσεται γύρω από δυο βασικούς άξονες: την αρχική εκπαίδευση (pre-service teachers training) και την ενδοϋπηρεσιακή εκπαίδευση (in-service teachers training) των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη χώρα μας.  Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην πρακτική κατεύθυνση της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών, στην εκπαίδευση εντός του σχολείου (school based), στην εκπαίδευση ενηλίκων, στον αναστοχαζόμενο εκπαιδευτικό (reflective practitioner), στην έρευνα δράσης, στην ηγεσία, στην καινοτομία, στη συνεργασία και στον επαγγελματισμό των εκπαιδευτικών. Στο μάθημα γίνονται αναφορές στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών σε χώρες της ΕΕ με έμφαση στη Μεγάλη Βρετανία.

Στόχοι:

Απόκτηση θεμελιωδών γνώσεων αναφορικά με το επιστημολογικό πλαίσιο της εκπαίδευσης και της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών
Απόκτηση θεμελιωδών γνώσεων το περιεχόμενο και τις μορφές της εκπαίδευσης και της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών
Κριτική κατανόηση των επίκαιρων θεμάτων και ζητημάτων της εκπαίδευσης και της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών
Κριτική κατανόηση ελληνικών και ευρωπαϊκών πρακτικών και πολιτικών αναφορικά με την εκπαίδευση και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Μετά το πέρας των μαθημάτων, οι φοιτητές θα πρέπει να:
Έχουν αποκτήσει τις βασικές εισαγωγικές γνώσεις για το επιστημολογικό πλαίσιο της εκπαίδευσης και της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών
Έχουν αποκτήσει τις βασικές εισαγωγικές γνώσεις για το περιεχόμενο και τις μορφές της εκπαίδευσης και της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών
Έχουν την ικανότητα για την κριτική αντιμετώπιση θεμελιακών ζητημάτων που άπτονται της εκπαίδευσης και της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών
Έχουν την ικανότητα σύνδεσης των ελληνικών πρακτικών και πολιτικών βασικής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης εκπαιδευτικών  με αντίστοιχες ευρωπαϊκές προοπτικές

Δομή:

Το μάθημα πραγματοποιείται με 13 τρίωρες συναντήσεις. Σε αυτές τις συναντήσεις αξιοποιούνται διαφορετικές τεχνικές διδασκαλίας όπως: διάλεξη, εστιασμένη συζήτηση, ιδεοθύελα (brainstorming), εργασία σε δυάδες φοιτητών, μελέτες περίπτωσης, παρουσιάσεις εργασιών. Αξιοποιούνται ηλεκτρονικά μέσα, φύλλα εργασίας, κ.ά.

Αξιολόγηση:

Βασίζεται κυρίως στις γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου αλλά και στις προαιρετικές εργασίες που παραδίδουν και παρουσιάζουν οι φοιτητές

Βιβλιογραφία:

Altrichter H., Posch P., Somekh B. (2001), Οι εκπαιδευτικοί ερευνούν το έργο τους, Mεταίχμιο, Αθήνα.
Day C. (2003), H εξέλιξη των εκπαιδευτικών, Τυπωθήτω, Αθήνα.
Σημειώσεις του διδάσκοντος
Eυρωπαϊκά κείμενα.