Σύγχρονη Κοινωνική Θεωρία (ΕΕ2) PDF Εκτύπωση

Σύγχρονη Κοινωνική Θεωρία (ΕΕ2)

Μάνος Σπυριδάκης

ECTS 4,5

Το μάθημα αφορά στην παρουσίαση και ανάλυση των επεξεργασιών της σύγχρονης κοινωνικής θεωρίας από τον Πάρσονς και έπειτα. Αναλύονται θεωρητικά ρεύματα και στοχαστές οι οποίοι έχουν επηρεάσει την εξέλιξη της κοινωνικής θεωρίας και τη σύγχρονη κοινωνική σκέψη. Ταυτόχρονα επιχειρείται η ανάλυση των σύγχρονων κοινωνικών και πολιτισμικών φαινομένων μέσα από τις θεωρητικές επεξεργασίες των σχετικών σχολών και στοχαστών.

Στόχοι

Η κατανόηση των θεωριών
Η κατανόηση της θεωρητικής ανάλυσης
Η διαπλοκή θεωρίας και κοινωνικών ζητημάτων

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Ικανότητα θεωρητικής σύνθεσης
Ικανότητα θεωρητικής σύγκρισης
Ικανότητα θεωρητικής ερμηνείας

Δομή

13 τριώρα εβδομαδιαία μαθήματα

Αξιολόγηση

Γραπτές εξετάσεις

Βιβλιογραφία

Γκέφου-Μαδιανού Δ. (2010), Πολιτισμός και Εθνογραφία. Από τον εθνογραφικό ρεαλισμό στην πολιτισμική κριτική, Πατάκης, Αθήνα.
Ritzer G. (2012), Σύγχρονη Κοινωνιολογική Θεωρία, Κριτική, Αθήνα.