Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική (Υ17) PDF Εκτύπωση

Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική (Υ17)

Δημήτρης Βενιέρης

ECTS 4,5

Η ανάδειξη της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Πολιτικής (ΕΚΠ) συνδέεται με την ανάγκη υπερεθνικής κοινωνικής ρύθμισης την εποχής της οικονομικής παγκοσμιοποίησης. Η ΕΚΠ συναρτάται με τη μελέτη διαδικασιών όπως η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, την υπερεθνική αναδιανομή πόρων, το ρόλο των Ευρωπαϊκών θεσμών και την πορεία της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Η ΕΚΠ αναφέρεται πρωτίστως σε υπερεθνικές ρυθμίσεις κοινωνικού χαρακτήρα που προέρχονται από διεθνείς οργανισμούς - κυρίως η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Συμβούλιο της Ευρώπης και η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας. Σταδιακά, η ανάδειξη της ανάγκης για υπερεθνική κοινωνική ρύθμιση της καπιταλιστικής οικονομίας, η αποδυνάμωση της εθνικής κοινωνικής πολιτικής και η ενδυνάμωση της αλληλεπίδρασης εθνικής και υπερεθνικής ευημερίας, προσδίδουν στην ΕΚΠ έναν ολοένα και κρισιμότερο ρόλο για την Ευρωπαϊκή προοπτική στον 21ο αιώνα. Στο πλαίσιο αυτό διαμορφώνεται η θεματολογία των μαθημάτων η οποία περιλαμβάνει ερωτήματα για την έννοια και την εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Πολιτικής, τα πεδία της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Πολιτικής, τα Ευρωπαϊκά Κοινωνικά Δικαιώματα, τις προοπτικές της Κοινωνικής Ευρώπης και τις προκλήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου.

Στόχοι

Τα μαθήματα αποσκοπούν στην ανάλυση των βασικών παραμέτρων ανάπτυξης της ΕΚΠ, των προοπτικών του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου και την ανάδειξη της υπερεθνικής κοινωνικής ρύθμισης. Οι φοιτητές πρέπει να αναπτύξουν τη δυνατότητα κατανόησης και ανάλυσης όλων αυτών των ζητημάτων. Πρέπει επίσης να αντιληφθούν τη σημασία του ρόλου και των προοπτικών της ΕΚΠ στο σύγχρονο περιβάλλον της οικονομικής παγκοσμιοποίησης.

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων οι φοιτητές θα πρέπει:

 • να κατανοούν τις βασικές έννοιες της ανάλυσης για την Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική την εποχή της παγκοσμιοποίησης
 • να συγκροτούν επιχειρηματολογία για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Πολιτικής στο σύγχρονο κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον
 • να περιγράφουν και να συγκρίνουν τα προτεινόμενα διαφορετικά μοντέλα ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Πολιτικής

Δομή

13 τρίωρα εβδομαδιαία μαθήματα

Αξιολόγηση

Οι φοιτητές αξιολογούνται με γραπτό διαγώνισμα στο τέλος του εξαμήνου διδασκαλίας με βάση το περιεχόμενο των μαθημάτων.

Βιβλιογραφία

 • Βενιέρης Δ. (22013), Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική και Κοινωνικά Δικαιώματα: Το Τέλος των Ύμνων, Τόπος, Αθήνα.
 • Esping-Andersen, G. (1999), Social Foundations of Post-industrial Economies, Cambridge University Press, New York.
 • Ferrera, M. (2005) The Boundaries of Welfare: European Integration and the New Spatial Politics of Social Protection, Oxford University Press, Oxford.
 • Hantrais L. (32007) Social Policy in the European Union, Macmillan, Basingstoke.
 • Hemerijck A. (2011), Changing Welfare States, Oxford University Press, Oxford.
 • Leibfried, S. - Pierson, P. (eds) (1995), European Social Policy: Between Fragmentation and Integration, Brookings Institute, Washington, DC.
 • Marlier, E. - Natali, D. (eds) with Van Dam, R. (2010), Europe 2020: Towards a More Social EU?, P.I.E. Peter Lang, Brussels.
 • Σακελλαρόπουλος, Θ. (2011) (επιμ), Η κοινωνική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Διόνικος, Αθήνα.