Κοινωνιολογία της Μετανάστευσης (Υ20) PDF Εκτύπωση

Κοινωνιολογία της Μετανάστευσης (Υ20)

Λίνα Βεντούρα

ECTS 4

  • Ορισμός της μετανάστευσης. Σύντομη ιστορία της μετανάστευσης. Κοινωνιολογία της μετανάστευσης. Αίτια των μετακινήσεων. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά μεταναστών. Επιλογή τόπου εγκατάστασης. Τομείς απασχόλησης και αγορά εργασίας. Κρατικές πολιτικές. Οικογενειακή μετανάστευση, «δεύτερη γενιά», φύλο.
  • Έθνος και ξένος. Μεταναστευτικά δίκτυα. Εθνοτικές ομάδες. Ενσωμάτωση ή αποκλεισμός. Ρατσισμός.
  • Παγκοσμιοποίηση και μετανάστευση. Διεθνικότητα, διασπορά και υβριδικότητα. Πολιτογράφηση και διπλή υπηκοότητα.

Στόχοι:

Η εξοικείωση με έννοιες κλειδιά και με τις πιο σημαντικές θεωρίες της κοινωνιολογίας της μετανάστευσης

Η κατανόηση:

α. των σύνθετων αιτιών των μετακινήσεων
β. της ιστορικότητας και της περιπλοκότητας του μεταναστευτικού φαινομένου

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Η απόκτηση γνώσεων για το μεταναστευτικό φαινόμενο

Η ικανότητα χρήσης βασικών εννοιών

Η ικανότητα επισήμανσης των κύριων διαφορών μεταξύ των εξεταζόμενων θεωρητικών προσεγγίσεων

Δομή:

13 τρίωρα εβδομαδιαία μαθήματα με παρουσίαση θεματικών και παραδειγμάτων από τη διδάσκουσα και συζήτηση με τους φοιτητές/τριες.

Αξιολόγηση:

Γραπτές εξετάσεις στη λήξη του εξαμήνου.
Οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να εμβαθύνουν στο μάθημα μπορούν, μετά από συνεννόηση με τη διδάσκουσα, να εκπονήσουν εργασία, η οποία -εφόσον είναι προβιβάσιμη- θα ληφθεί υπόψη στην αξιολόγηση κατά 50%.

Βιβλιογραφία

Βεντούρα Λ. (2011), Μετανάστευση και κοινωνικά σύνορα: Διαδικασίες ενσωμάτωσης ή αποκλεισμού, Νήσος, Αθήνα.

Βεντούρα Λ. (1994), Μετανάστευση και έθνος. Μετασχηματισμοί στις συλλογικότητες και τις κοινωνικές θέσεις, ΕΜΝΕ, Αθήνα.

Green N. L. (2004), Οι δρόμοι της μετανάστευσης. Σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις, Σαββάλας, Αθήνα.

Παπανδρέου Π. (2013), Παιδιά της μετανάστευσης στην Αθήνα. Η πολιτική του ανήκειν και οι σκοτεινές πλευρές της προσαρμογής, Νήσος, Αθήνα.

Schnapper D., S. Allemand (2006), Κρίνοντας το ρατσισμό, Πατάκης, Αθήνα.