Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα (Υ21) PDF Εκτύπωση

Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα (Υ21)

Ξενοφών Κοντιάδης

ECTS 4,5

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η ανάλυση του συστήματος των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ισχύοντος Συντάγματος. Τα ατομικά δικαιώματα αποσκοπούν κατ’ αρχάς στη διασφάλιση ενός πεδίου ελεύθερης ύπαρξης και δράσης του ατόμου από αυθαίρετες παρεμβάσεις της κρατικής εξουσίας. Τα κοινωνικά δικαιώματα αφορούν την υποχρέωση της πολιτείας να λαμβάνει θετικά μέτρα για την εξασφάλιση βασικών αγαθών στους πολίτες. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται σε δικαιώματα που αφορούν άμεσα την κοινωνική και εκπαιδευτική πολιτική, είτε θέτοντας όρια στην άσκησή της, είτε κατοχυρώνοντας κατευθυντήριες διατάξεις για το σχεδιασμός τους.

Στόχοι

Σε ένα πρώτο επίπεδο είναι αναγκαία η παρουσίαση των κοινών βασικών χαρακτηριστικών που ανάγονται στη δομή και τη λειτουργία των σχετικών συνταγματικών διατάξεων. Σε ένα δεύτερο επίπεδο γίνεται επιλογή και ερμηνευτική προσέγγιση των κυριοτέρων επιμέρους ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη θεωρία και την ανάλυση των κοινωνικών δικαιωμάτων, στο μέτρο που αποτελούν το συνταγματικό πλαίσιο συγκρότησης της Κοινωνικής Διοίκησης και άσκησης κοινωνικής πολιτικής. Επίσης, έμφαση δίδεται στις συνταγματικές ρυθμίσεις που κατοχυρώνουν το δικαίωμα στην εκπαίδευση και εγγυώνται την αυτοδιοίκηση των ΑΕΙ.

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Ικανότητα να κατανοούν, να συγκρίνουν, να αναλύουν και να χρησιμοποιούν τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα ως κατ’ εξοχήν ρυθμίσεις που αφορούν την κοινωνική και εκπαιδευτική πολιτική.

Ικανότητα να διερευνούν και να συγγράφουν σύντομες εκθέσεις ή μεγαλύτερης έκτασης εργασίες επ’ αυτών.

Δομή

13 τρίωρα εβδομαδιαία μαθήματα

Αξιολόγηση

Γραπτή εξέταση

Βιβλιογραφία

Δαγτόγλου  Π. Δ. (2012), Ατομικά δικαιώματα, Συνταγματικό Δίκαιo, Σάκκουλας Α.Ε. Αθήνα, Θεσσαλονίκη.

Χρυσανθάκης Χ. (2007), Εισηγήσεις Συνταγματικού Δικαίου, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα.

Χρυσόγονος Κ. (32006), Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα.