Κρατικές Πολιτικές και Τοπική Αυτοδιοίκηση (ΕΕ4) PDF Εκτύπωση

Κρατικές Πολιτικές και Τοπική Αυτοδιοίκηση (ΕΕ4)

Παναγιώτης Θεοδωρικάκος / Ξενοφών Κοντιάδης

ECTS 4,5

Το σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο που ορίζει τις δράσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με έμφαση στον τομέα της Κοινωνικής Πολιτικής. Αναλύονται το περιεχόμενο και οι αρμοδιότητες τόσο της Α' βάθμιας όσο και της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης. Καταγράφονται και αναλύονται το πλαίσιο και οι δυνατότητες άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από τους φορείς της Τ.Α. Διερευνώνται οι νέες πολιτικές καθώς και τα εφαρμοζόμενα προγράμματα και δράσεις των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον κοινωνικό τομέα κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης.

Στόχοι:

Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να αποκτήσουν και να εμπεδώσουν την ικανότητα της δημιουργικής επικοινωνίας και συνεργασίας με τους φορείς της Τ.Α, μέσα από την εφαρμοσμένη έρευνα για τα προγράμματα κοινωνικής πολιτικής. Επίσης, στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να αποκτήσουν την ικανότητα καθορισμού δεικτών αξιολόγησης των ασκούμενων κοινωνικών πολιτικών από την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Προσδοκώμενα Mαθησιακά Aποτελέσματα:

Εισαγωγή στην έρευνα με διερεύνηση βιβλιογραφίας, αξιολόγηση πληροφοριών, οδηγός συζήτησης για ποιοτική έρευνα, συγκρότηση ερωτηματολογίου.
Ανάπτυξη της ικανότητας συγγραφής επιστημονικής εργασίας και παρουσίαση της.

Δομή:

13 τρίωρες συναντήσεις.

Αξιολόγηση:

Γραπτή εξέταση. Εργασία κατόπιν έρευνας, καταγραφής και παρουσίασης των δράσεων κοινωνικής πολιτικής από συγκεκριμένους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης οι οποίοι καθορίζονται σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα. Η εργασία παρουσιάζεται δημόσια και αντιστοιχεί στο 30% του τελικού βαθμού.

Βιβλιογραφία

- Ε.Ε.Τ.Α.Α (1995), Κοινωνική Πολιτική και Τοπική Αυτοδιοίκηση. Παρούσα κατάσταση και προοπτικές, ΕΕΤΑΑ - ΚΕΔΚΕ, Αθήνα.
- Κοντιάδης Ξενοφών - Θεόδωρος Ν. Τσέκος (2008), Η αναδιάρθρωση της Κοινωνικής Διοίκησης σε τοπικό επίπεδο, Παπαζήσης, Αθήνα.
- Κοντιάδης Ξενοφών (2005) «Το κοινωνικό κράτος πρόληψης ως απάντηση στην κρίση του παραδοσιακού κοινωνικού κράτους», σε: Ανθόπουλος Χ. , Κοντιάδης Ξ. & Παπαθεοδώρου Θ. (επιμ.), Ασφάλεια και Δικαιώματα στην κοινωνία της Διακινδύνευσης, Σαββάλας, Αθήνα.
- Σωτηρόπουλος Δ. (2003), «Όψις Βαβυλωνίας: Ερμηνείες γης μεταπολεμικής ανάπτυξης πρόνοιας στην Ελλάδα», σε Βενιέρης Δ. - Παπαθεοδώρου Χ., (επιμ.), Η Κοινωνική Πολιτική στην Ελλάδα. Προκλήσεις και Προοπτικές, Αθήνα.
- Χλέπας, Ν. Κ. (1999), Η Τοπική διοίκηση στην Ελλάδα: ο διαλεκτικός ανταγωνισμός της αποκέντρωσης με την αυτοδιοίκηση, Σάκκουλας.